Naše prošle revolucije, naše buduće borbe: Od mjesta gdje jesmo do mjesta na kojem želimo biti.

Zadovoljstvo nam je predstaviti naš drugi online festivalski program pod nazivom Naše prošle revolucije, naše buduće borbe koji će biti dostupan u zemljama bivše Jugoslavije od 9. do 13. decembra. Program prikazuje filmove u kojima se revolucije promišljaju, propituju i tako zamišljaju druge mogućnosti. Filmske priče o građanskim pokretima i ustancima pričat će nam kroz 8 filmova koji su obilježili neke od najvećih festivala krajem 2020. i početkom 2021., kao i manje poznate kinematografske dragulje koje smo ponosni što smo otkrili.

Let s say revolution ; Fotografiju ustupio Pravo Ljudski Film Festival

Prva dva filma programa su sjajni kreativni dokumentarni eseji, inspirirani Jean Luc Godardovim La Chinoise. Za početak redatelj Vincent Meessen donosi nam Samo pokret priču o Omaru Blondinu Diopu koji se povezuje s nekažnjenim državnim zločinom u Senegalu. S druge strane, Omar je u Francuskoj, ušao u povijest kao marksistički aktivist u La Chinoiseu . Danas ga se u Dakaru sjećaju njegova braća i prijatelji dok se domaća omladina igra sudbinom pod nesavršenom sadašnjošću Kine i Afrike. Efrajim Asili u svojoj oblikovanoj drami Naslijeđe prikazuje likove koji pokušavaju raditi na političkom konsenzusu – dijelom temeljeno na Asilinom vlastitom iskustvu u tamnoputoj liberacionističkoj skupini – rad se prepliće s dokumentarnim sjećanjem na oslobodilačku grupu MOVE iz Philadelphije, žrtvu zloglasnog policijskog bombaškog napada 1985.

Još jedan film iz programa koji prati sličan ton, pristup i cjelokupni osjećaj je Povratak u Reims (Fragmenti) Jean-Gabriela Périota . Kroz tekst Didiera Eribona u interpretaciji Adèle Haenel , film priča intimnu i političku priču o francuskoj radničkoj klasi od početka 1950-ih do danas koristeći snimke više od 50 filmova nastalih u Francuskoj u to vrijeme.

Bicentenario, film za koji režiju potpisuje Pablo Alvarez Mesa te film Čvrsta barikada na prijelazu Hamdalaye Thomasa Bauera promišljaju na dalekosežne posljedice revolucije. Redatelj Alvarez Mesa u svom se filmu fokusira na 200. godišnjicu oslobodilačkog putovanja Simona Bolivara preko Kolumbije, i naslijeđa koje se održava na životu kroz širok raspon namjernih i nenamjernih rituala sjećanja. Thomas Bauer prati posljedice predsjedničkih izbora u Conakryju u Gvineji 2009. i 2010. iz perspektive 2018. godine, kada je upoznao skupinu mladih tužitelja. Redatelj i tužitelji tako postavljaju probe za hipotetsko suđenje.

Posljednja tri filma programa pokušavaju rekonstruirati kroniku prošlih vremena rekonstruirajući njezinu melodiju. Prošle budućnosti Johannesa Gierlingera je politička i poetska refleksija o prirodi i učincima revolucija. Uzorno polazište za ovaj esejistički film je Martovska revolucija 1848. u Beču. Što ostaje od revolucije? Kada se smatra neuspjelom te kada i kako se očituju njena postignuća? Revolucija, recimo u režiji Nicolasa Klotza i Elisabeth Perceval dokumentarac je čija je zajednička nit potraga za ljudima kroz epohe i kontinente i čija je pokretačka snaga ples kao umijeće rata i iscjeljivanja za odbijanje i organiziranje otpora tijela i duša. Posljednji film selekcije, Hronike tog vremena redateljskog dua Marie Iorio i Raphaëla Cuoma slijedi pretragu za melodijom koju je prijatelj podijelio sa autorima prije 15 godina, dok su skupa putovali između sjeverne Afrike i Sicilije. Kao sezonski radnik iz Tunisa, koji je živio na Lampeduzi, Abdelhamid je postao svjedokom transformacije jednog graničnog režima u novi, koji proces ograničavanja smješta u južnu Evropu.

 “Kada je forma odabrana, ona se može promijeniti, a to možemo nazvati revolucijom”. Filmovi u ovom programu istražuju nove revolucionarne forme koje prepoznaju, ali također propituju i iznova osmišljavaju prethodne. Sada kada herojski popravak više nije uvjerljiv, čemu možemo težiti? Koji su politički horizonti mogući kada su institucije moći izgubile legitimitet, a kapitalizam je komodificirao čak i apokalipsu? Kroz ove filmove se naslanjamo na druga moguća društvena tijela, pa “nemojte se ozlijediti, još smo tu”, “oni kažu kriza, mi kažemo revolucija”. – navodi Adrianna Quena programska selektorica festivala.

Šesnaesto izdanje Pravo Ljudski Film Festivala velikodušno je podržano od strane Nacionalne fondacije za demokratiju (Vašington) i mnogih drugih partnera, dok je specijalni program Više od svega, željela sam još malo ostati – suvremeni brazilski film uz podršku Ambasade Brazila u Bosni i Hercegovini.

Za sve informacije o dostupnosti filmova, kao i svim ostalim festivalskim aktivnostima, pratite našu web stranicu pravoljudski.org, društvene mreže i hashtagove #plj16 i #pravoljudski16.


Our Past Revolutions, Our Future Struggles: From where we are to where we are seeking to be

We are pleased to present our second online festival programme entitled Our Past Revolutions, Our Future Struggles that will be available in the former Yugoslavia countries from December 9th to December 13th. The programme showcases films in which revolutions are rethought, questioned and thus other possibilities are imagined. Cinematic accounts of civic movements and uprisings will talk to us through 8 films that marked some of the biggest festivals in late 2020 and early 2021, as well as less known cinematic jewels we are proud to have discovered.

The first two films of the programme are splendid creative documentary essays, inspired by Jean Luc Godard’s La Chinoise. Director Vincent Meessen brings us Just a Movement a story of Omar Blondin Diop who is associated with an unpunished state crime in Senegal. On the other side, Omar has in France, gone down in history as a Marxist activist featuring in La Chinoise. Today in Dakar, his brothers and friends remember him while the local youth play their fate under the imperfect present of China-Africa. Ephraim Asili in his scripted drama The Inheritence showcases characters attempting to work towards political consensus — based partly on Asili’s own experiences in a Black liberationist group — weaves with a documentary recollection of the Philadelphia liberation group MOVE, the victim of a notorious police bombing in 1985.

Another film from the programme that follows a similar tone, approach and overall feeling is Returning to Reims (Fragments) by Jean-Gabriel Périot. Through the text of Didier Eribon interpreted by Adèle Haenel, the film tells in archives an intimate and political story of the French working class from the beginning of the 1950s to today using the imagery of more than 50 films made in France during the times.

Bicentenario by Pablo Alvarez Mesa and Fixed Barricade at Hamdalaye Crossing by Thomas Bauer reflect on the far-reaching consequences of the revolution. Director Alvarez Mesa in his film focuses on the 200th anniversary of Simon Bolivar’s liberation journey across Colombia, a legacy kept alive through a wide range of intentional and unintentional rituals of remembrance. Thomas Bauer follows the consequences of presidential elections in Conakry, Guinea in 2009 and 2010, from the perspective of 2018, when he met a group of young plaintiffs. Director and plaintiffs set up rehearsals for a hypothetical trial.

Final three films of the programme are trying to reconstruct a chronicle of past times by reconstructing its melody. Past Futures by Johannes Gierlinger is a political and poetic reflection on the nature and effects of revolutions. An exemplary starting point for this essayistic film is the March Revolution of 1848 in Vienna. What remains of a revolution? When is it considered to have failed and when and how are its achievements manifested? Let’s Say Revolution directed by Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval, is a documentary whose common thread is manhunt across eras and continents and whose driving force is dance as an art of war and healing to ward off, and organize the resistance of bodies and souls. Finally, Chronicles of that time by Maria Iorio and Raphaël Cuomo follows a search of the melody a friend shared with the filmmakers 15 years ago when they were travelling together between North Africa and Sicily. As a seasonal worker from Tunisia, who lived on the island of Lampedusa, Abdelhamid had become the witness to the shift from the past border regime to a new one, to the borderisation process taking place in southern Europe.

“Once a form has been chosen, it can change, and we can call that a revolution”. The films in this program explore new revolutionary forms that recognize but also question and reinvent previous ones. Now that the heroic fix is no longer plausible, what can we aim for? What political horizons are possible when power institutions have lost legitimacy and capitalism has commodified even the apocalypse? Through these films, we lean into other possible social bodies, so “do not hurt yourself, we are still here”, “they say crisis, we say revolution”. – states Adrianna Quena the festival programmer.

The 16th edition of the Pravo Ljudski Film Festival has been generously supported by the National Endowment for Democracy (Washington), and many other partners, while the Special Programme More than Anything Else I Wanted to Stay Awhile is made possible with the support of the Embassy of Brazil in Bosnia and Herzegovina.

For all information about the availability of films, and all other festival activities, please follow our website pravoljudski.org, social networks, and the hashtags #plj16 and #pravoljudski16.

[izvor informacije Pravo Ljudski Film Festival]