Feđa Vukić
Teorija i povijest dizajna – Kritička antologija

ISBN: 978-953-212-413-2
broj stranica: 560
format: 195 × 265 mm
tvrdi uvez
objavljeno: kolovoza 2012.
CIP zapis NSK: 804694
cijena (PDV nije uračunat): 250,00kn

Raspon tekstova u ovoj kritičkoj antologiji nije samo vremenski nego i tematski raširen, od osamnaestog stoljeća i fascinacije uporabnim u umjetnosti sve do suvremenog interdisciplinarnog propitivanja materijalnosti objekta. Radi se o prijevodu odabira tekstova posvećenih mišljenju o materijalnom, uporabnom i lijepom u kulturi projektiranja predmeta i vizualnih komunikacija za masovnu proizvodnju. Tekstovi u antologiji složeni su kronološki osim u nekoliko slučajeva kad se određeno razdoblje, odnosno – neka teorijska pozicija – nastoji pobliže interpretirati nekim historiografskim uvidom iz suvremenosti. Cijela je antologija podijeljena u dva dijela koji upućuju na opći okvir rasprave o dizajnu stavljenom u historiografski horizont: tema dizajna kao (primijenjene) umjetnosti i tema dizajna kao samostalno metodološki zasnovane discipline.

Gillo Dorfles
Kič

Pri­je­vod: Mar­ki­ta Fra­nu­lić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Zvon­ko Ma­ko­vić
ISBN: 953-6168-39-1
broj stranica: 320
format: 160 × 240 mm
tvrdi uvez
objavljeno:
lipnja 1997
cijena (PDV nije uračunat): 275,00kn

Po­zna­ti es­te­ti­čar i li­kov­ni kri­ti­čar Gillo Dor­fles obi­lje­žio je teo­rij­ski kra­jo­lik Ita­li­je, ali i broj­nih dru­gih sre­di­na. Nje­gov Kič, pre­ve­den na mnoge je­zi­ke, uzor­no je i teo­rij­ski ute­me­lje­no djelo pro­s­vje­ći­va­nja. Poseb­na je vri­jed­nost u tome što je u knji­gu in­kor­po­ri­rao pa­ra­dig­ma­tič­ne i vrlo ug­led­ne og­le­de niza struč­nja­ka iz dru­gih zemalja. Riječ je o naj­po­zna­ti­jem djelu o kiču u svjet­skoj li­te­ra­tu­ri, ali i o sveu­či­li­šnom udž­be­ni­ku. Knji­ga je bo­ga­to ilustri­ra­na. Hr­vat­sko iz­da­nje pri­re­đe­no je prema 5. do­pu­nje­nom iz­da­nju iz 1990.

Gillo Dorfles
Moda

Pri­je­vod: Mar­ki­ta Fra­nu­lić
ISBN: 953-6168-28-6
broj stranica: 202
format: 170 × 240 mm
tvrdi uvez
objavljeno: lipnja 1997.
cijena (PDV nije uračunat): 220,00kn

Autor je po­zna­ti ta­li­jan­ski sveu­či­li­šni pro­fe­sor es­te­ti­ke i li­kov­ni kri­ti­čar. U ovoj knji­zi, pre­ve­de­noj na sve va­žni­je eu­rop­ske je­zi­ke, ana­li­zi­ra feno­men mode sa so­cio­lo­škog i es­tet­sko­ga gle­di­šta. Moda je jedno od najsi­gur­ni­jih mje­ri­la psi­ho­lo­ških, psi­hoa­na­li­tič­kih i dru­št­ve­no-gospodar­skih mo­ti­va­ci­ja čo­vje­čan­stva. Moda je osjet­ljiv pokazatelj od­re­đe­no­ga po­vi­je­snog raz­doblja. Tekst je pisan jasno i sa­že­to, a knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na.

[izvor informacije Golden marketing – Tehnička knjiga]

Golden marketing – Tehnička knjiga predstavlja: Teorija i povijest dizajna; Kič i Moda, >http://film-mag.net/wp/?p=36048.

Objavljuje F.I.L.M.7. lipnja 2018