Građanki/a svom gradu

Razmjena znanja 5
Mjesto istraživanja
četvrtak, 5. travnja, od 18:00 sati

Pozivamo vas 5. travnja 2018. u 18 sati u Križanićevu 6a na predstavljanje Andreija Siclodija naslovljeno Mjesto istraživanja: o istraživačkim umjetničkim praksama i proizvodnji kritičkog znanja u institucionalnom okruženju prekarne umjetničke rezidencije u organizaciji Građanki/a svom gradu.

Građanke/ni svom gradu, u sklopu petog izdanja Razmjene znanja, ugošćuju austrijskog kustosa Andreija Siclodija koji će se u svojoj prezentaciji, temeljnoj kako na teorijskom istraživanju tako i na godinama iskustva, s kritičkim otklonom osvrnuti na prakse i teoriju “umjetničkog istraživanja” – umjetničke prakse koja bi trebala proizvoditi specijalističko znanje. U kontekstu Hrvatske, gdje je akademski put do “usavršavanja” umjetničkog istraživanja tek u povojima* Siclodijevo predavanje otvara kako pitanje potrebe uvođenja umjetničkih doktorata tako i strukturiranja izvaninstitucionalnih pristupa ovakvoj praksi koja ne bi trebala biti ovisna o stvaranju čvrste akademske strukture za podržavanje i evaluaciju takvog istraživanja.

Ustupio www.buchsenhausen.at/wp

Jedan je aspekt suvremene umjetnosti već neko vrijeme u modi – ne samo u teorijskim raspravama: umjetnost kao područje i medij za proizvodnju specifičnog znanja. Konstantno se ističe stalna potreba za stabilnim temeljima za proizvodnju umjetničkog znanja – prvenstveno u akademskoj zajednici, posebice u vezi s disciplinom koju akademska zajednica naziva „umjetničkim istraživanjem“. Proizvodnju znanja u umjetnosti mora pratiti društveno kritičan (auto-) refleksivni pristup spram umjetnosti i njezinim stvaraocima. U globaliziranom društvu 21. stoljeća koje se temelji na znanju uče nas da se umjetnost mora brzo pozicionirati kako bi nametnula vlastitu društvenu važnost i kako bi osigurala svoj dugoročni značaj. Takvim se argumentima potpomaže akademska standardizacija kritičke umjetnosti te se potreba za njom osigurava putem nacionalne obrazovne politike. No, može li takva kritičnost koja polazi od vrha i koja je standardizirana kroz akademski kurikulum imati ikakav stvarni učinak izvan vlastitog referentnog okvira? Bez obzira na dobre namjere, ne služi li to zapravo utvrđivanju postojećih hegemonija i (distribucijskih) ekonomija znanja? Koje bi se alternativne strategije mogle primijeniti protiv sve nadmoćnijeg diskursa o teoriji i praksi „umjetničkog istraživanja“?

Srećom, alternative postoje. Npr., u Künstlerhaus Büchsenhausenu u Innsbrucku u Austriji, instituciji koja je povezana s Udruženjem tirolskih umjetnika [Tyrolean Artists‘ Association], stipendirani rezidencijalni program iz područja umjetnosti i teorije, već više od 15 godina stvara i održava kontekst za stvaranje i diskusiju u kojem se umjetnici/e i teoretičarke/i mogu povezati i promišljati o međunarodnoj umjetnosti i društvenim diskursima povezanim s regionalnim temama i pitanjima. Mi ovdje vodimo laboratorij istraživačkih umjetničkih praksi koje nastoje dokučiti mogućnosti emancipatorske društvene kritike kroz umjetnost i teoriju. Predavanje će predstaviti one prakse koje se primarno javljaju u okviru institucionalnog okruženja umjetničke rezidencije čiji je opstanak uvijek neizvjestan, poput one u Büchsenhausenu, s posebnim naglaskom na projekte koji se bave neumjetničkim zajednicama, te će se baviti potencijalom otpora takvih praksi protiv dominantnih diskursa i ekonomija znanja.

Andrei Siclodi je kustos, pisac, urednik i kulturni radnik koji živi u Innsbrucku u Austriji. Osnivač je i voditelj stipendiranog rezidencijalnog programa iz područja umjetnosti i teorije Künstlerhaus Büchsenhausenu u Innsbrucku, kao i urednik izdavačke serije ‘Büchs’n’Books—Art and Knowledge Production in Context’. Njegova ranija izdanja uključuju ‘Subjectivation in Theory and Contemporary Practices’ (uredio u suradnji s Andreasom Oberprantacherom) (2016.), ‘Out of the Commodity!’ (gostujući urednik), Open Systems Online Journal (2013.), te ‘Private Investigations—Paths to Critical Knowledge Production in Contemporary Art’ (urednik) (2011.). Novije izložbe uključuju ‘On the Natures of Things: Contingency—Resistiveness—Invisibility—Desire’, Büchsenhausen (2017.–18.) i ‘Looking at the Present Through Rear-View Mirrors, Kunstpavillon of the Tyrolean Artists‘ Association’ (2017.). Također je i producent mjesečne emisije ‘Büchs’n’Radio’ na Freiradu—slobodnom radiju Innsbruck.

Više na buchsenhausen.at

Kroz program Razmjene znanja želja nam je potaknuti redovita druženja u našem prostoru u Križanićevoj 6a otvarajući relevantne teme za promišljanje i diskusiju. Razmjena znanja nastoji potaknuti i održati kontinuitet ovakvih okupljanja, u svrhu izgradnje zajednice Građanki/a i njezinog kritičkog propitivanja.

Građanke svom gradu naziv je otvorene rastuće platforme koje okuplja protagonistice i protagoniste iz umjetničkih, kulturnih i edukativnih krugova Rijeke. Ime je preuzeto sa zidne ploče koja nosi natpis Građani svom gradu / Rijeka 1983. Ova ploča, kao jedna od mnogih sličnih ploča, nalazi se i na početku i na kraju Križanićeve ulice koja je naše sjedište. Ploča govori o dobrovoljnom angažmanu građanki i građana, i današnjih susjeda, koje su doprinijele zajedničkom dobru koje mi danas nastanjujemo.


Thursday, 5th of April at 6pm
Knowledge Exchange 5: The Site of Inquiry

Join us on the 5th of April at 6pm in Križanićeva 6a on Andrei Siclodi’s presentation The Site of Inquiry: On Investigative Art Practices and Critical Knowledge Production within the Institutional Setting of a Precarious Residency organised by From the Citizens to their City.

As a part of the fifth edition of Knowledge Exchange, From the Citizens to Their City is hosting Austrian curator Andrei Siclodi. His lecture, which is based on both theoretical research and years of practical experience, will provide a critical review of both the practices and the theory of “artistic research“ – an art practice which should produce specialized knowledge. Within the context of Croatia, where the academic path to “the maturing“ of the artistic research is a fledgling process*, Siclodi’s lecture raises the issue of the necessity of introducing Art PhDs, as well as structuring non-institutional approaches to such practice which should not depend upon creation of a solid academic structure for facilitating and evaluation of such research.

For some time now, one aspect of contemporary art has been en vogue—not only in theoretical discussions: art as a field of, and medium for, the production of specific knowledge. Especially in relation to the discipline that the academic establishment calls “artistic research,” the persistent need for a stable basis for artistic knowledge production has been continually emphasized—above all in academia; knowledge production in art, so the mantra goes, must go hand in hand with a socially critical (self-)reflexive approach toward art and its producers. In the globalized knowledge-based society of the twenty-first century, we are told, art must position itself quickly in order to assert its own social relevance and insure itself in the long run. With such arguments, the academic standardization of artistic criticality is aided and “tenured” by national educational policy. Yet can this top-down criticality, standardized through academic curricula, have any real impact outside a self-referential framework? Despite all its good intentions, does this not rather serve to entrench existing hegemonies and (distribution) economies of knowledge? And what alternative strategies might be applied to counter an increasingly dominant discourse on the theory and practice of “artistic research?”

Fortunately, there are alternatives. At Künstlerhaus Büchsenhausen in Innsbruck/Austria for instance, an institution affiliated with the Tyrolean Artists‘ Association, a residency based Fellowship Program for Art and Theory generates and maintains since more than 15 years a context for production and discussion, in which artists and theoreticians can connect and reflect on international art and societal discourses in relation to regional topics and issues. Here we are running a laboratory of investigative art practices that fathoms capabilities of emancipatory social criticism through art and theory. The presentation will introduce such practices that paradigmatically emerge withtin the institutional setting of a precarious residency like the one in Büchsenhausen, with a special focus on projects engaged with non-artistic communities, and will discuss the resistive potential of such practices against dominant discourses and economies of knowledge.

Andrei Siclodi is a curator, writer, editor, and cultural worker based in Innsbruck, Austria. He is founding director of the Fellowship Program for Art and Theory at Künstlerhaus Büchsenhausen in Innsbruck, and editor of the publication series ‘Büchs’n’Books—Art and Knowledge Production in Context’. His previous publications include Subjectivation in Theory and Contemporary Practices (ed with Andreas Oberprantacher) (2016), ‘Out of the Commodity!’ (guest ed), Open Systems Online Journal (2013), and Private Investigations—Paths to Critical Knowledge Production in Contemporary Art (ed) (2011). Recent exhibitions include On the Natures of Things: Contingency—Resistiveness—Invisibility—Desire, Büchsenhausen (2017–18) and Looking at the Present Through Rear-View Mirrors, Kunstpavillon of the Tyrolean Artists‘ Association (2017). He is also producer of the monthly broadcast ‘Büchs’n’Radio’ on Freirad—The Free Radio Innsbruck.
buchsenhausen.at

With the Knowledge Exchange programme we wish to encourage regular gatherings in our premises in Križanićeva Street 6a, by raising relevant topics for deliberation and discussion. Knowledge Exchange aims to motivate and maintain the continuity of such gatherings in order to create a community of Citizens and its critical thinking.

From the Citizens to Their City is the name of an open and growing community that gathers protagonists from artistic, cultural and educational circles of Rijeka. The name is taken from a wall plaque that bears the inscription From the Citizens to Their City / Rijeka 1983. This plaque, one of the many plaques of this kind in Rijeka, stands at the very beginning of Križanićeva Street. It speaks about the voluntary engagement of men and women who once lived here, and of men and women who live here today, in the creation of common good.

[izvor informacije Građanke/ni svom gradu]